پاورپوینت مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۱۹ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۱۹ – مطالعات پایه هشتم) در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند. سرزمین های مرتفع و بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندد. سرزمین های پست و جلگه ای: جلگه بین […]

دانلود پاورپوینت ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۲۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۲۰ – مطالعات پایه هشتم) چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ چرا در ۳۰ سال اخیر، جنگ ها و وقایع ناگواری در این منطقه رخ داده است؟ وجود منابع انرژی، راه های مهم حمل و نقل دریایی که مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی […]

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس ۲۱ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس ۲۱ – مطالعات پایه هشتم) آب و هوا بخش شمال قارهٔ اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی و ایسلند به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند. مناطق کنار اقیانوس اطلس مانند انگلستان و ایرلند، آب و هوای معتدل […]

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم) از نظر بارش این قاره به دو قسمت مرطوب و خشک، تقسیم می شود: ۱ . آفریقای مرطوب (افریقای سبز) نواحی اطراف خط استوا آب و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه باران فراوان می بارد. (از شمال تا […]

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم) در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند. سرزمین های مرتفع و بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندد. سرزمین های پست و جلگه […]