پایداری گذرا

دانلود مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

دانلود مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت دراین مقاله اثر SVC) Static Var Compensator) به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری مولفه های گذرای ژنراتورهای سنکرون و پایداری حالت گذرا در مدل دینامیک سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ناپایداری ایجاد شده در سیستم قدرت بر اثر […]