پروار بندی گوساله

دانلود طرح پرورش و پرواربندی گوساله

دانلود طرح پرورش و پرواربندی گوساله نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دام های اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، گرچه در سال های اخیر جایگزین هایی برای گوشت قرمز معرفی شده و لیکن طعم و مزه گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب […]