پروژه عمرانی

دانلود کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه

دانلود کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، بخصوص کشورهای در حال توسعه به پروژهای عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژهای عمرانی آن محسوب می شود. تاخیر یکی از مهمترین […]

دانلود فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور

دانلود فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور تعیین هزینه های اجرای یک پروژه (عمرانی – غیر عمرانی) یکی از مهمترین مسائلی است که عوامل اجرایی پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار) با آن درگیر هستند. نحوه صحیح برآورد هزینه ها برای پیمان هایی که بر طبق فهرست بهاء یا حتی سر جمع منعقد […]