پروژه غیر عمرانی

دانلود فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور

دانلود فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور تعیین هزینه های اجرای یک پروژه (عمرانی – غیر عمرانی) یکی از مهمترین مسائلی است که عوامل اجرایی پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار) با آن درگیر هستند. نحوه صحیح برآورد هزینه ها برای پیمان هایی که بر طبق فهرست بهاء یا حتی سر جمع منعقد […]