پست مدرن

دانلود ترجمه مقاله علم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

دانلود ترجمه مقاله علم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم توافق گسترده ای وجود دارد که، حداقل در جهان غرب، بخش اعظم قرن حاضر تحت سلطه یک آرایه به هم پیوسته از مفاهیم که −واپسگرایانه− میتوان آن را مدرنیست نامید. این مفاهیم، به نوبه خود ، به شرایط مختلف تکنیکی- موادی مربوط می شوند، بسیاری از […]