چینه نگاری

دانلود مقاله چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان در چاه شماره ۳ میدان چلینگر

دانلود مقاله چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان در چاه شماره ۳ میدان چلینگر در این تحقیق میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان میدان چلینگر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا تعداد ۳۰۵ مقطع نازک از کربنات های این مخزن در چاه شماره ۳  بررسی گردید و با شناسائی آلوکم های […]