کاربرد مشتق دوازدهم تجربی

دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق

دانلود جزوه آموزش کاربرد مشتق » سرتیتر های این جزوه: تعیین اکسترمم های نسبی از روی نمودار و ضابطه خصوصیات نقاط اکسترمم نسبی آزمون مشتق اول و دوم برای تعیین نقاط اکسترمم تعیین نقاط بحرانی از روی نمودار و ضابطه تعیین اکسترمم های مطلق از روی نمودار و ضابطه تعیین صعودی و نزولی بودن انواع […]