کانال مرکب

دانلود مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب

دانلود مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب از آنجا که با توجه به مفهوم انرژی مخصوص می توان برای کانال های با مقطع یکسان، روابطی برای تعیین عمق بحرانی ارائه داد. بر مبنای انرژی مخصوص نیز می توان روابط عمق بحرانی را برای کانال های […]