کنترل سرعت

دانلود مقاله کنترل فازی موتور DC

دانلود مقاله کنترل فازی موتور DC دامنه وسیع سرعت موتورهای DC و سهولت کنترل آن ها باعث کاربرد فراوان آن ها در صنعت شده است . عمدتاً سرعت موتورهای DC با کنترل ولتاژ آرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد. روش های کنترل سرعت ارائه شده برای موتورهای DC با شناخته شدن روش های […]