کنترل غیر خطی

دانلود مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

دانلود مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله در این مقاله کنترل تنظیمی برای سیستم گوی و میله مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جا که این سیستم دارای درجه نسبی خوش تعریف نمی باشد، لذا امکان استفاده از روش های خطی سازی […]