کنترل فرآیند

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای […]