کنترل متمرکز

دانلود مقاله کنترل آرایش و ردیابی مسیر گروهی از کوادروتورها برای حمل بار آویزان

دانلود مقاله کنترل آرایش و ردیابی مسیر گروهی از کوادروتورها برای حمل بار آویزان در این تحقیق تلاش شده است تا از چهار کوادروتور به‌صورت یک گروه برای حمل بار با وزن مشخصی استفاده شود. بار به‌وسیله‌ طناب به هر یک از کوادروتورها متصل است. معادلات دینامیکی کوادروتورها، به‌صورت کامل و بدون ساده‌سازی در نظر […]