کنترل کننده

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم

دانلود مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم موتور پله ای مغناطیس دائم در سیستم های با دقت بالا که تحت تاثیر عدم قابلیت اطمینان پارامتر ها، اغتشاش خارج و اشباع کنترل می باشند، بکار می رود. کنترل مود لغزشی معمولی (normal sliding mode) روش سیستم مرکزی، (system center) و لغزش […]