گروه های سنگی مخزن

دانلود مقاله تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران

دانلود مقاله تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران در این مطالعه به بررسی و شناخت گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران پرداخته شده است. برای تعیین گروه های سنگی مخزنی از تلفیق نتایج حاصل از آنالیزهای مغزه ها، مطالعه مقاطع […]