گزارش آزمایشگاه

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی (اثر ممانعت کننده)

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی (اثر ممانعت کننده) خوردگی پدیده طبیعی و یک فرایند شیمیایی ریشه در علم است. فلزات پس از تولید و شکل گرفتن تمایل دارند به حالت طبیعی خود برگردند . اینکه فلزات را به صورت طبیعی در حالت خالص خود یافت کنیم اتفاق معمول نیست. معمولا آنها به همراه سایر عناصر به […]

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی خروجی از یک مخزن یا یک لوله بکار برد.  اریفیس می تواند روی جداره یا در کف مخزن قرار گیرد . معمولا اریفیس روزنه ای مدور است که […]

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود. یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه […]

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

دانلود گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سیالات مخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است . از خصوصیات هر مخزن آن است که فشار هیدرو استاتیک و یا فشار مخزن در تمام نقاط آن یکسان باشد و بخشهای نفت و یا گاز تحت آن میزان فشار […]

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سنگ

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سنگ یک مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی بوده (متخلخل باشد) و هم توانایی عبور سیال از میان خود را داشته باشد (تراوا) نحوه  رفتار هیدروکربن در داخل مخزن عمدتا بوسیله بعضی خواص ذاتی سیالات درون مخزن و محیط متخلخل کنترل می شود. تحلیل خصوصیات زمین شناسی […]