گل گاوزبان

دانلود طرح کشت و تولید گل گاو زبان

دانلود طرح کشت و تولید گل گاو زبان گل گاو زبان ایرانی با نام علمی Echium amoenum انگلیسی Borago Oxtongue flower و به رنگ تیره Boraginaceae شناخته میشود. گل گاو زبان گیاهی دو یا چند ساله به ارتفاع تقریبی ۲۰ – ۸۰ سانتی متر و ساقه گل دهنده ۶۰ – ۸۰ سانتی متری است. این […]