دانلود ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کارآمدی و توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می آید. برنامه ریزی شغلی، تصمیمات اداری، تشویقات و تبلیغات از مبانی مؤثق و قابل دفاع برخوردار می شود و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده کلا مناسبات منطقی و عادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد.

  • سنجش و قضاوت در رفتارها، شایستگی و لیاقت فردی در انتصابات شغلی (قانون استخدام کشوری، ۱۳۶۸، ص ۹۳)
  • سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود (میر سپاسی، ۱۳۶۹، ص ۸۹)
  • ارزیابی عبارت است : سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت های بالقوه به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها. (حاجی شریف، ۱۳۷۱، ص ۹۳)

فرآیند مطلع کردن افراد از چگونگی انجام کارشان را ارزشیابی عملکرد می نامند. فرآیند رسمی آگاه کردن کارکنان از تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی می نامند.

سینگر ارزشیابی عملکرد را فرآیند رسمی فراهم آوردن باز خورد تشخیص مثبت یا منفی از نتایج عملکرد کارکنان می دانند (۱۹۹۰ , Singer)

تائید کننده (رئیس مستقیم سرپرست بلافصل) :‌ مدیری است که از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای سرپرست بلافصل کارمند را بر عهده دارد. (طرح ارزشیابی کارکنان دولت، ۱۳۷۴، ص ۲۲)‌

تائید کننده نهایی  (مقام مافوق رئیس مستقیم  سرپرست بلافصل) :‌ مقامی است که تائید فرمهای ارزشیابی کارکنان را که خدمتشان برجسته و یا غیر قابل قبول تشخیص داده می شود، بر عهده دارد. (همان منبع، ص ۲۲)

تگ(برچسب): ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: