دانلود تأخیرات ریالی و فیزیکی پروژه ایستگاه، هواکش و تونل مترو توحید (کامل)

دانلود تأخیرات ریالی و فیزیکی پروژه ایستگاه، هواکش و تونل مترو توحید (کامل)

دانلود تأخیرات ریالی و فیزیکی پروژه ایستگاه، هواکش و تونل مترو توحید (کامل)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل:CAD-Word-EXCEL-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۱،۶۴۷
 • تعداد فعالیت: ۱۶۲
 • تأخیرات فیزیکی – ریالی – زمانبندی – نمودار گانت – نمودار همپوشانی – بحرانی
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۸۶-۹۲

 

 • تأخیرات فیزیکی:
 1. زمانبندی تاخیرات مجاز پروژه ایستگاه و تونل مترو توحید E4
 2. برنامه زمانبندی مصوب اولیه
 3. برنامه زمانبندی بهنگام
 4. برنامه زمانبندی قسمتهایی که در زمانبندی اولیه وجود ندارند
 5. تقویم تأخیرات
 6. تقویم تأخیرات نقشه
 7. جدول سیمان مصرفی ایستگاه
 8. محاسبات تاخیرات ریزش
 9. محاسبات تاخیرات کف بند سواره رو توحید
 10. محاسبات تاخیرات دستور کار جدید اجرای بتن پرکننده
 11. محاسبات تاخیرات رمپ و تونل دسترسی توحید
 12. محاسبات تاخیرات ابلاغ اولین نقشه اجرایی سه‌راهی ایستگاه
 13. مستندات تأخیر سیمان
 14. صعوبت کار
 15. راندمان‌های عملیات اجرایی مطابق زمان‌بندی مصوب
 16. جدول خلاصه گزارش تاخیرات مجاز پروژه ایستگاه و تونل مترو توحید E4
 17. شرح کامل خلاصه گزارش تاخیرات مجاز پروژه ایستگاه و تونل مترو توحید E4
 18. تأخیر ایستگاه ناشی از زمان اتمام عملیات ساخت رمپ و تونل دسترسی توحید به محل اصلی عملیات
 19. تأخیر ایستگاه ناشی از ابلاغ اولین نقشه‌ اجرایی سه‌راهی ایستگاه
 20. تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی نقشه‌‌های ارائه شده توسط مشاور
 21. تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
 22. تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
 23. تأخیر ایستگاه بابت معارض
 24. تأخیر ایستگاه بابت ریزش
 25. تأخیر ایستگاه بابت مناسبتها
 26. تأخیر ایستگاه بابت دستور کار جدید اجرای بتن‌ پر‌کننده
 27. تأخیر ایستگاه بابت کف‌بند سواره رو توحید
 28. تأخیر ایستگاه بابت دستور کار جدید اجرای بتن‌ پر‌کننده
 29. تأخیر ایستگاه بابت عملیات ریل‌گذاری شرکت خط‌گذار
 30. تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیمان)
 31. تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیم و کابل)
 32. تأخیر ایستگاه بابت تأخیر در پرداخت ها
 33. تأخیر ایستگاه بابت تحویل موقت سالن بلیط
 34. تأخیر سالن بلیط ناشی از عدم تعیین محل احداث سالن بلیط
 35. تأخیر سالن بلیط ناشی از عملیات برچیدن و تجهیز مجدد کارگاه
 36. تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی نقشه‌‌های ارائه شده توسط مشاور
 37. تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
 38. تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
 39. تأخیر سالن بلیط بابت معارض
 40. تأخیر سالن بلیط بابت مناسبتها
 41. تأخیر سالن بلیط بابت توقف کار
 42. تأخیر سالن بلیط بابت دستور کار جدید
 43. تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیم و کابل)
 44. تأخیر ایستگاه بابت تأخیر در پرداختها:
 45. تأخیرات مجاز سالن بلیط تا تحویل موقت اولیه
 46. تأخیرات مجاز سالن بلیط تا تحویل موقت دوم
 47. تأخیر تونل غربی ناشی از اتمام عملیات ساخت رمپ و تونل دسترسی خوش به محل اصلی عملیات
 48. تأخیر تونل غربی ناشی از ابلاغ اولین نقشه‌ اجرایی سه‌راهی ایستگاه و خوش
 49. تأخیر تونل غربی بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
 50. تأخیر تونل غربی بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
 51. تأخیر تونل غربی بابت ریزش
 52. تأخیر تونل غربی بابت ناآرامی بعد از انتخابات و تظاهرات ۲۲ بهمن
 53. تأخیر تونل غربی بابت کف‌بند سواره رو توحید
 54. تأخیر تونل غربی بابت توقف به دستور نظارت
 55. تأخیر تونل غربی بابت دستور کار جدید اجرای بتن‌ پر‌کننده
 56. تأخیر تونل غربی بابت عملیات ریل‌گذاری شرکت خط‌گذار
 57. تأخیر تونل غربی بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیمان)
 58. تأخیر تونل غربی بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیم و کابل)
 59. تأخیر تونل غربی بابت دستور کار جدید اجرای تأسیسات
 60. تأخیر تونل شرقی ناشی از اتمام عملیات ساخت رمپ و تونل دسترسی توحید به محل اصلی عملیات
 61. تأخیر تونل شرقی ناشی از ابلاغ اولین نقشه‌ اجرایی سه‌راهی ایستگاه
 62. تأخیر تونل شرقی بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
 63. تأخیر تونل شرقی بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
 64. تأخیر تونل شرقی بابت مناسبت ها
 65. تأخیر تونل شرقی بابت دستور کار جدید اجرای بتن‌ پر‌کننده
 66. تأخیر تونل شرقی بابت عملیات ریل‌گذاری شرکت خط‌گذار
 67. تأخیر تونل شرقی بابت عدم تحویل به موقع مصالح (سیم و کابل)
 68. تأخیر تونل شرقی بابت دستور کار جدید اجرای تأسیسات
 69. محاسبه تاریخ اتمام بر اساس ابلاغ ۲۵٪ اول و دوم پیمان
 70. جدول شروع و پایان فعالیت ها
 71. نقشه های اضافه حفاری گالری هواکش میان تونلی
 72. تأخیر جانمایی دقیق محل هواکش
 73. تأخیر ورود آب چاه فاضلاب فنی حرفه ای
 74. تأخیر نداشتن جای کار هواکش
 75. تأخیر بارندگی هواکش
 76. تأخیر توقف کار هواکش
 77. تأخیر معارض هواکش
 78. تأخیر عدم تحویل به موقع مصالح (سیم و کابل) هواکش
 79. تأخیر تحویل موقت هواکش
 80. تأخیر دستور کار جدید هواکش
 81. تأخیر در تحویل نقشه هواکش
 82. تأخیر ناشی از پرداخت ها هواکش
 83. روند اجرایی هواکش بر اساس گزارش روزانه
 84. محاسبه اوازن جزئی هواکش
 85. رمانبندی محاسبه مدت بین درخواست های هواکش
 86. برنامه زمانبندی نقشه‌های مشاور
 87. محاسبه ضریب طول تونل
 88. لیست گزارشات ماهیانه کارگاه توحید
 • تأخیرات ریالی:
 1. جدول نمودار همپوشانی تأخیرات در پروژه ایستگاه E4
 2. زمانبندی نمودار همپوشانی تأخیرات در پروژه ایستگاه E4
 3. جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت
 4. جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها (بخشنامه شماره۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱مورخه ۱۳۶۰/۹/۲معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور)
 5. گزارش تاخیرات ناشی از پرداخت ها
 • جدول محاسبات کل مدت تمدید
 • تقویم تأخیرات مالی-فیزیکی (اصلی)

 

برنامه زمانبندی تأخیرات دارای ساختار شکست، مدت فعالیت ها، تاریخ های شروع و پایان و نمودار گانت چارت شامل فعالیت های:

 • محاسبه تأخیرات مجاز پروژه مترو توحید
  • تاریخ اتمام پروژه بر اساس مدت اولیه پیمان
  • تاریخ اتمام ایستگاه و سالن بلیط
   • تحویل زمین
   • تحویل رمپ و تونل دسترسی توحید به محل اصلی عملیات مطابق ردیف ۲۱ برنامه زمانبندی مصوب
   • اتمام واقعی عملیات ساخت رمپ و تونل دسترسی توحید به محل اصلی عملیات
   • شروع عملیات اجرایی ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
   • عملیات اجرایی ایستگاه با مدت زمان مطابق برنامه زمانبندی مصوب
   • ابلاغ نقشه عملیات اجرایی تأسیسات برقی و مکانیکی پروژه (شماره نامه ۵۵۵۹۴)
   • تاریخ تحویل موقت اول
   • تأخیر ایستگاه
   • تأخیرات مجاز ایستگاه
    • تأخیر ایستگاه ناشی از زمان اتمام عملیات ساخت رمپ و تونل دسترسی توحید به محل اصلی عملیات
    • تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
    • تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
    • تأخیر ایستگاه بابت معارض
    • تأخیر ایستگاه بابت ریزش
    • تأخیر ایستگاه بابت مناسبت ها
    • تأخیر ایستگاه بابت دستور کارهای جدید
    • تأخیر ایستگاه بابت کف بند سواره رو توحید
    • تأخیر ایستگاه بابت اجرای بتن پر کننده
    • تأخیر ایستگاه بابت عملیات ریل‌گذاری شرکت خط‌گذار
    • تأخیر ایستگاه بابت عدم تحویل به موقع سیم و کابل
    • تأخیر ایستگاه ناشی از تحویل موقت سالن بلیط
    • تأخیر ناشی از پرداخت ها
   • شروع عملیات اجرایی سالن بلیط مطابق برنامه زمانبندی مصوب
   • عملیات اجرایی سالن بلیط با مدت زمان مطابق برنامه زمانبندی مصوب
   • تاریخ تحویل موقت دوم
   • تأخیر سالن بلیط
   • تأخیرات مجاز سالن‌ بلیط
    • تعیین محل سالن بلیط (نامه شماره ۵۴۲۸۸ مورخ ۸۷/۱۲/۲۰)
    • تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق برنامه زمانبندی مصوب
    • تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع نقشه مطابق درخواست پیمانکار
    • تأخیر سالن بلیط بابت توقف کار
    • تأخیر سالن بلیط بابت دستور کار جدید
    • تأخیر سالن بلیط بابت معارض
    • تأخیر ایستگاه بابت مناسبت ها
    • تأخیر سالن بلیط بابت عدم تحویل به موقع سیم و کابل
    • تأخیر ناشی از پرداخت ها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: