دانلود تئوری بنگاه و تولید (اقتصاد خرد پیشرفته)

دانلود تئوری بنگاه و تولید (اقتصاد خرد پیشرفته)

دانلود تئوری بنگاه و تولید (اقتصاد خرد پیشرفته)

مجموعه تمام برنامه­ های تولیدی ممکن برای یک بنگاه را مجموعه برنامه های امکانپذیر تولید آن بنگاه گویند. برنامه تولیدی یک بنگاه نیز عبارت است از ترکیب خاصی از نهاده ها که میزان مشخصی از ستانده (محصول) به دست دهد. برای مثال، یک مزرعه تولید گندم را به عنوان یک بنگاه در نظر می­گیریم. برای این بنگاه نهاده های تولید عبارتند از: زمین، آب، نیروی کار، بذر، ماشین­های کشاورزی و کودشیمیایی. ستانده تولید این بنگاه عبارت است از: میزان گندمی که به صورت محصول به دست می­آید. مشخص است که با ترکیب­ های مختلف زمین،آب، نیروی کار، ماشین­های کشاورزی، کودشیمیایی و بذر، مقادیر مختلفی از محصول به دست می­آید. مثلاً اگر ده هکتار زمین، با دو واحد نیروی کار و یک بیل مورد استفاده قرار گیرد، مقدار خاصی از محصول به دست می­آید.

لیکن اگر در همان ده هکتار زمین و با همان نیروی کار، سرمایه بیش­تری مورد استفاده قرار گیرد، مقدار متفاوتی محصول به دست می­آید. مجموعه تمام ترکیب­های مختلف از نیروی کار، زمین، سرمایه، بذر، و کودشیمیایی که قادر به تولید گندم هستند را مجموعه برنامه های امکانپذیر تولید می­گویند. مخفف این عبارت را با (PPS)3 نشان می­دهیم. چون نهاده ها و ستانده های تولید متعدد هستند آن­ها را معمولاً به صورت بردار ارائه می­کنیم.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: