دانلود ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain

دانلود ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain

دانلود ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain

در چندین سال گذشته در دانش ویژگی های فیزیکی برای سال ها پیشرفت های چشمگیری انجام شده است، معادله های زیادی بهسازی شده اند و یافته های ناشی از رفتار فرآورده ها و دستاوردهای آزمایشگاهی قانون های تجربی بهتری را به دست داده اند که به کمک آنها می توان چگونگی سیال مخزنی را به دست آورد. رابطه هایی که بگونه‌ی نموداری و جدولی بودند، بگونه‌ی معادله نوشته شده اند، تا بتوان آنها را در رایانه ها به کار گرفت.

یکی از منابع اصلی دوره کارشناسی مهندسی نفت کتاب خواص سیالات ویلیام مک کین است که مطالعه آن برای تمامی دانشجویان و مهندسان مخزن و بهره برداری بسیار راهگشا است و توصیه میشود.

روش های آزمایشگاهی برای واکاوی سیال مخزنی نیز بگونه‌ی استاندارد شده اند. همچنین روش هایی برای دگرش دستاوردهای آزمایشگاهی به ویژگی های سیالی بایسته، به دست آمده اند. داده های تازه ای با نگرش به طیبعت شیمیایی نفت به دست آمد است. بهره گیری از معادله های حالت برای به دست آوردن تعادل گاز-مایع به تندی گسترش مانده است.
اجزای سازنده‌ی نفت طبیعی از دیدگاه مهندسان نفت، دربرگیرنده ی ترکیب های آمیزه های شیمیایی آلی هستند. این آمیزه ها بگونه‌ی گازی هستند، چنانچه آمیزه های شیمیایی در دما و فشار معمولی از ملکول های کوچکی ساخته شده باشد.

  • ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین
  • The properties of petroleum fluids (McCain)
  • دانلود رایگان فایل pdf کتاب انگلیسی در ۵۸۰ صفحه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: