دانلود جزوه مکانیک سنگ

دانلود جزوه مکانیک سنگ

دانلود جزوه مکانیک سنگ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و عملی از رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎنیکی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐه ﺑه واﮐﻨﺶ ﺳﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺪان های ﻧﯿﺮو از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰیکی اﻃﺮاف ﻣﺮﺑﻮط می ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ و روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ، راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﻧﻔﺖ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﺣﻞ ﺷﻮد ، ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﯿﻢ.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: