دانلود زمانبندی و کنترل پروژه فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر به روش دکتر گلشنی (EPC)

دانلود زمانبندی و کنترل پروژه فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر به روش دکتر گلشنی (EPC)

دانلود زمانبندی و کنترل پروژه فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر به روش دکتر گلشنی (EPC)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.

فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.

نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 

نوع فایل: MSP-PDF-EXCEL
تاریخ:شمسی
گانت‌چارت
مدت:۳۵۴
تعدادفعالیت:۲۱۲
زمانبندی – نمودار گانت–کنترل پروژه
زبان: فارسی
محدوده زمانی:۹۱-۹۲

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. کنترل پروژه
 3. نمودارهای CP, DP, P
 4. محاسبات
  1. Di
  2. DWi
  3. Dwi%
  4. (Ci (Rial
  5. CWi
  6. CWi%
  7. (Wi=(0.6*Cwi+0.4*Dwi
  8. (Pi(schedule
  9. (CP(schedule
  10. (DP(schedule
  11. (P(schedule
  12. (Pi(physical
  13. (CP(physical
  14. (DP(physical
  15. (P(physical
  16. Pi (هزینه واقعی)
  17.  Cj(درصد پیشرفت واقعی کار)
  18. Pj (هزینه پیشبین یشده)
  19. Cj (درصد پیشرفت برنامه ای کار)
  20. Dwi
  21. Cwi
  22. Wi
  23. PV
  24. AC
  25. EV
  26. DP
  27. CP
  28. P
 5. ساختار شکست،برنامه زمانبندی به همراه :
  • نمودار گانت چارت
  • روابط پیشنیازی
  • شامل فعالیتهای اصلی:
   فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر
   فاز طراحی و مهندسی
   شرح خدمات مرحله اول مطالعات نور پردازی
   شرح خدمات مرحله اول مطالعات روشنایی
   شرح خدمات مرحله دوم روشنایی
   شرح خدمات مرحله دوم مطالعات نورپردازی
   فاز برگزاری مناقصه و نظارت بر خرید چراغها و پایه ها
   فاز تامین تجهیزات و اجرا
   انجام عملیات روشنایی کلیه زونها
   انجام عملیات روشنایی زونهای ۱ و ۲
   تامین اقلام
   نیرو رسانی
   اجرای سیستم روشنایی up
   اجرای سیستم روشناییDown
   اجرای سیستم روشنایی رمپها و دسترسیها
   انجام عملیات روشنایی زونهای ۳ و ۱۰و ۱۱
   تامین اقلام
   نیرورسانی
              up اجرای سیستم روشنایی
              Down اجرای سیستم روشنایی
   اجرای سیستم روشنایی رمپها و دسترسیها
   انجام عملیات روشنایی زونهای ۴ و ۹
   تامین اقلام
   نیرورسانی
              up اجرای سیستم روشنایی
              Down اجرای سیستم روشنایی
   اجرای سیستم روشنایی رمپها و دسترسیها
   انجام عملیات روشنایی زونهای ۵ و ۸
   تامین اقلام
   نیرورسانی
              up اجرای سیستم روشنایی
              Down اجرای سیستم روشنایی
   اجرای سیستم روشنایی رمپها و دسترسیها
   انجام عملیات روشنایی زونهای ۷ و ۶
   تامین اقلام
   نیرورسانی
              up اجرای سیستم روشنایی
              Down اجرای سیستم روشنایی
   اجرای سیستم روشنایی رمپها و دسترسیها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: