دانلود طرح درس مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس | تفکر و سبک زندگی هشتم

دانلود طرح درس مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس | تفکر و سبک زندگی هشتم

دانلود طرح درس مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس | تفکر و سبک زندگی هشتم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

  • دانش آموزان مفهوم خودپنداره و مهارت اعتماد به نفس را یاد بگیرند و در زندگی به کار برند .

اهداف جزئی

  • دانش آموزان مهارت اعتماد به نفس را یاد بگیرند.
  • حالت ها ونشانه های آنرا تشخیص دهند.
  • علت ها وعوامل عدم اعتماد به نفس را شناسایی کنند.
  • راهکارها وتکنیک های مناسب برای تقویت و افزایش اعتماد به نفس را فراگیرند.
  • مهارت اعتماد به نفس را به همه موقعیت های زندگی تعمیم دهند وبه کار گیرند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: