دانلود طرح پرورش و تولید زنبور براکون

دانلود طرح پرورش و تولید زنبور براکون

دانلود طرح پرورش و تولید زنبور براکون

زنبور براکون از خانواده Braconidae، زیر خانواده Braconinae و از جنس Habrobracon (=Bracon) هست. این جنس به همراه دو جنس Opius و Apanteles بزرگ ترین جنس های این خانواده از نظر تعداد گونه می باشند. خانواده Braconidae حدودا ۱۵٫۰۰۰ گونه با ارزش ازنظر کنترل طبیعی و کنترل بیولوژیک را دارا هست. اعضای این خانواده داخل، رو یا نزدیک میزبان هایشان تخم ریزی می کنند و می توانند به مراحل مختلف زیستی میزبان هایش شامل، تخم، لارو، شفیره و حشرات کامل حمله کنند. این حشرات هم به صورت پارازیت داخلی (endoprasitoid) و هم به صورت پارازیت خارجی (ectoprasitoid) عمل می کنند و میزبان هایشان را از بین می برند.
کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد. این تلاش ها ادامه داشته و در مهر و موم های اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرارگرفته است. کنترل بیولوژیک؛ استفاده از پارازیتوئیدها، پرداتورها، پاتوژن ها، آنتاگونیست ها و یا میکروارگانیسم های رقیب برای کاهش جمعیت یک آفت، به طوری که آفت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از آنچه ممکن می بود وارد سازد. کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد یا نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خودجوش باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است برای پایین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد. البته همه روش های غیر شیمیایی، کنترل بیولوژیکی محسوب نمی شوند.
اصلاح نژاد گیاهان، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی علامتی اگر با قصد تأثیرگذاری بر آفت به کار رود، کنترل بیولوژیک نیست. این موارد زمانی کنترل بیولوژیک محسوب می گردند که با هدف حمایت از دشمنان طبیعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی که برای آفات مسموم کننده بوده یا به طریق دیگری موجب کاهش جمعیت آفات گردد، مبارزه بیولوژیک نیست؛ اما اگر این اصلاح باهدف به وجود آوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به آفات باشد، مبارزه بیولوژیکی به شمار می رود.
مواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا میکروب ها که علیه آفات به کار می برند نیز مبارزه بیولوژیک نیست؛ بلکه کنترل بیولوژیک یعنی پدید آوردن مجموعه ای که در آن جمعیت یک گونه توسط افرا گونه ای دیگر با مکانیزم هایی نظیر شکارگری، پارازیتیسم، بیماری زایی یا رقابت محدود می شود.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: کنترل بیولوژیک
  • تاریخچه علم بیولوژیک
  • تعریف کنترل بیولوژیک
  • مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
  • اهداف مبارزه بیولوژیک
  • حشرات
  • روش های کلی کنترل بیولوژیک
   • مبارزه بیولوژیکی
   • حفاظت
  • معرفی (ورود) دشمنان طبیعی جدید
  • انبوه سازی (افزون سازی)
   • جنبه های انبوه سازی
  • حشرات پارازیتوئید
 • فصل دوم: معرفی زنبور براکون
  • شکل شناسی زنبور B.hebetor
  • زیست شناسی زنبور B.hebetor
  • مراحل تکثیر و پرورش زنبور پارازیتوئید
  • آماده سازی بستر میزبان
  • آلوده سازی بستر به تخم افستیا
  • طبقه بندی تشت های افستیا جهت تولید لارو
  • انتقال تشت های آماده به کابین های پرورش
  • سیکل زندگی زنبور براکون
  • جمع آوری زنبور بالغ از کابین های پرورش
  • پروانه گیری (شب پره آرد)
 • فصل سوم: توجیه اقتصادی تولید انبوه زنبور براکون
  • تعیین ریسک های کسب و کار
  • تجزیه و تحلیل بازار – بازاریابی
   • بررسی رقبا
   • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
   • بررسی قیمت
  • روش تولید
  • سرمایه گذاران و سهامداران اصلی
   • مدیریت نیروی انسانی
  • نحوه اخذ مجوزهای قانونی
  • بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی
  • عمده ترین خریداران عوامل بیولوژیک
  • مشکلات عمده در زمینه تولید و صادرات
  • بازار داخلی
  • تحلیل ریسک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: