دانلود مقاله ارائه یک مدل تجربی برای محاسبه نفوذپذیری بر پایه حجم شیل دریکی از مخازن ماسه سنگی ایران

دانلود مقاله ارائه یک مدل تجربی برای محاسبه نفوذپذیری بر پایه حجم شیل دریکی از مخازن ماسه سنگی ایران

دانلود مقاله ارائه یک مدل تجربی برای محاسبه نفوذپذیری بر پایه حجم شیل دریکی از مخازن ماسه سنگی ایران

تاکنون روابط ریاضی-تجربی زیادی برای محاسبه نفوذپذیری در مخازن هیدروکربوری ارائه شده و محققان روش های مختلفی را برای رسیدن به این هدف اجرا نموده اند و این نوشته نیز در همین راستا است. اساس این مقاله بر این استوار بوده که حجم شیل اصلی ترین کنترل کننده نفوذپذیری در یک مخزن ماسه سنگی است. بدین ترتیب سایر عوامل ثابت فرض شده و تنها تاثیر حجم شیل مورد بررسی قرار گرفته است.
از رگرسیون بین تخلخل-نفوذپذیری و نیز حجم شیل-نفوذپذیری استفاده شده و با ترکیب روابط حاصل از آن به فرمول جدیدی برای محاسبه نفوذپذیری رسیده ایم. فرمول (مدل) جدید با اطلاعات یکی از میادین نفتی ماسه سنگی در جنوب ایران مورد آزمون قرار گرفته و پاسخ خوبی حاصل شده است.

کلمات کلیدی: نفوذپذیری، حجم شیل، تخلخل، مدل ریاضی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: