دانلود مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

بهره برداری بهینه از سیستم های قدرت مستلزم آن است که عملکرد سیستم همواره در نزدیکی محدوده پایداری دینامیک آن ثابت بماند. سرعت و زاویه ژنراتور سنکرون مهمترین فاکتورهای مرجع در ارزیابی و کنترل دینامیک یک سیستم قدرت می باشند.
در این مقاله روش بدست آوردن سرعت و زاویه روتور ژنراتور سنکرون با استفاده از اندازه گیری فازور مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در محاسبه سریعتر و دقیق تر پارامترهای فوق تشریح می شود و در پایان کارایی روش پیشنهاد شده با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی ارزیابی میگردد.

کلمات کلیدی: سیستمهای قدرت ، پایداری دینامیکی ، اندازه گیری فازور ، شبکه های عصبی مصنوعی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: