دانلود مقاله استفاده از آزمایش های ساخت فشار برای تعیین بلوک سنگ مخزن در مخزن شکافدار گچساران

دانلود مقاله استفاده از آزمایش های ساخت فشار برای تعیین بلوک سنگ مخزن در مخزن شکافدار گچساران

دانلود مقاله استفاده از آزمایش های ساخت فشار برای تعیین بلوک سنگ مخزن در مخزن شکافدار گچساران

در بررسی و مطالعه مخازن ترکدار با اندازه گیری بلوک سنگ مخزن می توان با پیش بینی های لازم در جهت صیانت از مخزن و میزان نفت قابل برداشت و آینده مخزن گام اساسی برداشت و چالش های موجود را به حداقل رساند.
هدف از انجام این مقاله بدست آوردن اندازه بلوک سنگ مخزن ترکدار گچساران در ۹ سکتور سازند آسماری می باشد.
در راستای این هدف مطالب لازم از منابع و چاههای مورد مطالعه بررسی گردید. سپس با استفاده از نرم افزار Pan System با داشتن خواص پتروفیزیکی و آزمایشات ساخت فشار در ۱۷ چاه مورد بررسی قرار گرفت و با بدست آوردن پارامتر های lambda و omeg  و محاسبات انجام شده اندازه بلوک سنگ مخزن مزبور بدست آمد.
نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج سایر بررسی هایی که تاکنون روی این مخزن انجام شده مقایسه گردید که گویای تخمین واقعی اندازه بلوک سنگ مخزن می باشد.

کلمات کلیدی: lambda،omega، تخلخل دوتایی، اندازه بلوک، مخزن شکافدار

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: