دانلود مقاله الگوی توسعه مرکز پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی

دانلود مقاله الگوی توسعه مرکز پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی

دانلود مقاله الگوی توسعه مرکز پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی

روند توسعه اقتصادی بوسیله دو عامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام میشود، از لحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی منابع انسانی سرمایه خلاقیت و غیره دارد اما توسعه اقتصادی بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی عدالت اجتماعی و مدیریت کارامد ناممکن است از طرفی دیگر توسعه وقتی واقعی است که تمام نقاط کشور از آن منتفع باشند.
توسعه مرکز گرا که عدالت محیطی را به همراه ندارد، نمی تواند مصداقی درست از توسعه یافتگی باشد. عدم عدالت محیطی در توسعه بین مرکز و پیرامون باعث هدر رفتن نیروی انسانی و رشد و گسترش مشاغل کاذب میشود. از این رو این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان گسترش مشاغل کاذب از قبیل قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان را درحاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عدم توسعه متوازن و پایدارنسبت داد؟
شواهد بیانگر این قضیه است که نه تنها عدم مدیریت درست و کارامد باعث توسعه نامتوازن و ایجاد شکاف بین مرکز و حاشیه کشور شده است بلکه توسعه نیافتگی کل مناطق مرزی سبب پایین آمدن میزان بهره وری و غیرمولد بودن نیروی انسانی شده و در نهایت این مسئله باعث تولید و گسترش مشاغل کاذب درحاشیه مرزها شده است.

کلمات کلیدی: توسعه مرکز، مرزهای توسعه نیافته، مشاغل کاذب، عدالت محیطی، مدیریت توسعه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: