دانلود مقاله امنیت سیاسی در اندیشه حضرت امام (ره)

دانلود مقاله امنیت سیاسی در اندیشه حضرت امام (ره)

دانلود مقاله امنیت سیاسی در اندیشه حضرت امام (ره)

امنیت به مثابه مهمترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. امنیت همواره با موجودیت و عملکرد بهینه نظام های اجتماعی و سیاسی مرتبط است و به مثابه امر سیاسی و مرتبط با موضوعاتی چون حکومت، دولت و قدرت می تواند مطابق با انواع مختلف و متفاوت ارزش های سیاسی – اخلاقی ناظر بر انواع مختلف دولت ها و نظام های حکومتی مورد داوری و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. یکی از محور های برجسته اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه و اهمیت نظام سیاسی است که در مجموع می توان از آن با نام جایگاه نظام سیاسی تعبیر کرد.

امام خمینی(ره) با دو مفروض، نخست، حکومت تنها ضمانت اجرای احکام اسلام و دوم، تشکیل حکومت اسلامی واجب است، بیشترین اهمیت را به اصل و جایگاه نظام سیاسی داده است. نتایج نشان می دهد که تهدید های انسجام و امنیت نظام سیاسی به ترتیب اهمیت در درجه اول متوجه ایده دولت، سپس متوجه نهادهای سیاسی و درمرتبه ،سوم متوجه پایگاه مادی دولت است .

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: