دانلود مقاله اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تولید و تزریق امتزاجی گاز

دانلود مقاله اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تولید و تزریق امتزاجی گاز

دانلود مقاله اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تولید و تزریق امتزاجی گاز

در این کار نتایج مربوط مدل تهیه شده جهت پیش بینی رفتار فازی آسفالتین در ترکیبات نفت ارائه می شود. نمونه استفاده شده در این کار، نمونه های نفت زنده از مخازن نفتی داخل کشور بوده و داده آزمایشگاهی بدست آمده در داخل اندازه گیری شده است. مدل بکار برده شده در این با بکارگیری تئوری محلول های پلیمری و تئوری شبکه قادر است میزان رسوب آسفالتین را در شرایط مختلف محیطی دما، فشار (در مسیر تولید) و تزریق به خوبی پیش بینی کند. پارامترهای مدل های موجود در مدل با استفاده از داده های آزمایشگاهی رسوب آسفالتین تنظیم میشود و مدل تنظیم شده بر ای پیش بینی اثر پارامترهای مختلف در فرایند تولید و یا تزریق بر روی میزان رسوب بکار برده میشود.
در این مقاله نتایج حاصل از این مدل برای چندین نمونه از نفت های زنده داخل کشور که داده های آزمایشگاهی آنها در دسترس بود، آورده شده است. مدل انتخاب شده در این کار، مدل میلر-فلوری-هاگینز می باشد که این مدل از تلفیق تئوری فلوری-هاگینز و تئوری آنتروپی میلر (Miller) حاصل می شود. در اینکار تعادل فازی مایع-بخار از معادله حالت Peng-Robinson مدل میشود. همانطور که ملاحظه میشود نتایج بدست آمده از این مدل نزدیکی زیادی به نتایج آزمایشگاهی دارند.

کلمات کلیدی: آسفالتین، رسوب، مخازن نفت و گاز، تزریق، تولید، امتزاج

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: