دانلود مقاله برآورد پارامتر تخلخل از داده لرزه ای با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

دانلود مقاله برآورد پارامتر تخلخل از داده لرزه ای با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

دانلود مقاله برآورد پارامتر تخلخل از داده لرزه ای با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

هدف نهایی متخصصین ژئوفیزیک مخزن، تعیین خصوصیات مخزنی، نظیر لیتولوژی و تخلخل؛ و شرایط آن، نظیر فشار و نحوه توزیع سیال؛  با استفاده از داده لرزه ای است.  برای دستیابی به این هدف می توان مدل های فیزیک سنگ را بر حجم خصوصیات الاستیکی بدست آمده از داده لرزه ای اعمال نمود. اساس اثبات مدل های فیزیک سنگ، تعیین خصوصیات الاستیکی و مخزنی در شرایط یکسان به لحاظ زمین شناسی و با استفاده از آزمایشات کنترل شده است. داده های آزمایشگاهی مورد نظر غالبا از لاگ و یا مغزه بدست می آیند.
هدف از این مقاله، استفاده از مطالعات فیزیک سنگ و لاگ به منظور محاسبه کمی تخلخل از حجم امپدانس صوتی حاصل از معکوس سازی داده لرزه ای در مخزن آسماری میدان منصوری است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مدل نیور-ورکین (۱۹۹۶) جهت محاسبه تخلخل در بخش ماسه سنگی و مدل رایمر-گرینبرگ-کاستاگنا (۱۹۹۷) جهت پیش بینی تخلخل در بخش کربناته مخزن آسماری، مناسب می باشند.

کلمات کلیدی: فیزیک سنگ، مخزن آسماری، امپدانس صوتی، معادله گاسمان، مدل نیور- ورکین، مدل رایمر-گرینبرگ-کاستاگنا

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: