دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء

در این تحقیق توسط دینامیک سیاالات محاسباتی (CFD) و آزمایش اثرهیدرودینامیک و فشار دینامیکی سیال بر شار عبوری از غشاء میکروفیلتراسیون بررسی شد. به منظور ایجاد جریان قابل شناسایی بر روی غشاء یک سل انتها بسته (dead end) مجهز به پروانه توربینی گردیده است. در آزمایشات از غشاء میکروفیلتراسیون GVWP با مقاومت ۱۰۱۰*۱/۸۷ بر متر استفاده شده است. پروانه که دارای دو پره با زاویه ۶۵ درجه با افق بود با سرعت ۶۰۰ دور بر دقیقه چرخش می کرد در آزمایشات از آب بدون یون بعنوان سیال کاری استفاده شد و شار عبوری از غشاء در ۵ دقیقه اندازه گیری شد همچنین به منظور مقایسه با حالتی که پروانه در سل ثابت است آزمایش تکرار و نتایج مقایسه گردیده است.
در این تحقیق سعی شده که با استفاده از الگوی جریان و فشار دینامیکی پیش‌بینی توسط CFD تفاوت شار اندازه گیری شده تفسیر گردد. نتایج CFD با آزمایش تطابق خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: غشاء ـ میکروفیلتراسیون ـ CFD ـ مدلسازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: