دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آشام موئینه در مخازن شکافدار طبیعی

جایگزینی فاز غیر ترشونده توسط فاز ترشونده در یک بلوک پدیده آشام موئینه نامیده میشود که در اثر آن فاز ترشونده در داخل یک بلوک افزایش می یابد. از آنجایی که پدیده آشام موئینه یکی از مکانیسم های مهم تولید در مخازن شکافدار می باشد دارای اهمیت است و پارامترهای مختلفی بر این فرآیند تاثیرگذار هستند. برای بررسی پدیده آشام موئینه آزمایش هایی در شرایط مختلف با استفاده از سنگ های میادین ایران انجام گردید.
در این آزمایشات اثر عوامل مختلف از جمله نوع سنگ، تخلخل و نفوذپذیری مغزه، ابعاد مغزه، درجه حرارت و سنگینی نفت بر روی این پدیده بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد خواص سنگ و سیال مخزن مانند نوع نفت، نوع سنگ، ابعاد مغزه، عبورپذیری و تخلخل مغزه همگی بر مکانیسم آشام موئینه تاثیر گذارند. از طرفی پارامترهای عملیاتی مانند دما به عنوان یک پارامتر قابل کنترل بسیار موثر خواهد بود. چنانچه بتوان دمای مخزن را با روش های حرارتی ازدیاد برداشت بالا برد عملکرد این مکانیسم در مخازن شکافدار بسیار بالاتر خواهد رفت و میزان بازیافت نفت بیشتر خواهد گردید.

کلمات کلیدی: آشام موئینه، مخازن شکافدار طبیعی، ازدیاد برداشت نفت، نفت سنگین، ماس هسنگ، کربناته

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: