دانلود مقاله بررسی اثر تزریق گاز بر خواص نفت مخزن شکافدار پارسی و مدلسازی آن

دانلود مقاله بررسی اثر تزریق گاز بر خواص نفت مخزن شکافدار پارسی و مدلسازی آن

دانلود مقاله بررسی اثر تزریق گاز بر خواص نفت مخزن شکافدار پارسی و مدلسازی آن

در این مقاله به بررسی تأثیر تزریق گاز بر روی رفتار سیال مخزن شکاف دار پارسی پرداخته می شود. برای رسیدن به این هدف ابتدا خواص سیال اولیه مخزن مورد بررسی قرار گرفت و به کمک نرم افزار PVTi یک معادله حالت مناسب که معرف خوبی برای پیش بینی رفتار سیال این مخزن می باشد تنظیم گردید. سپس خواص سیال فعلی مخزن با استفاده از نتایج آزمایشات PVT که بر روی نمونه هایی که  اخیراً گرفته شده مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار PVTi  شبیه سازی گردید.
با استفاده از معادله حالت تنظیم شده برای سیال اولیه رفتار سیال در شرایط فعلی مخزن به دست آمد و با رفتار سیال فعلی مقایسه گردید که نشان دهنده تغییر رفتار سیال بر اثر تزریق گاز میباشد.

کلمات کلیدی: رفتار سیال، مخزن شکاف دار، خواص سیال اولیه مخزن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: