دانلود مقاله بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون

دانلود مقاله بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون

دانلود مقاله بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون

زاویه مناسب پیوند در اعمال جراحی پیوند کنار گذر (By pass graft) شریان مسدود شده قلب یکی از فاکتورهای کلیدی مهم در عدم بروز و گسترش زودرس هایپر پلازی اینتیمال (IH) لختگی خون و انسداد مجدد شریان جراحی شده می باشد. درمطالعه حاضر جریان خون به صورت تراکم ناپذیر، آرام، سه بعدی، حالت پایا، نیوتنی و همچنین غیرنیوتنی فرض شده است.
برای جریان خون در حالت غیرنیوتنی ازمدل هرشل بالکلی استفاده شده است. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی و ممنتوم براساس روش حجم محدود، با استفاده از الگوریتم سیمپل حل گردیده است. توزیع تنش برشی وارد بر نواحی مستعدد بروز هایپر پلازی وگرفتگی مجدد مانند نواحی قبل و بعد از پیوند و بستر شریانی مقابل محل بخیه به ازای زوایای مختلف شریان پیوندزده شده یعنی ۷۵α=۳۵ ,۴۵ ,۶۵ بدست آمده اند.
براساس نتایج بدست آمده افزایش زاویه پیوندی باعث افزایش شدید مقدار تنش برشی وارد بر ناحیه بعد از پیوند و بستر شریانی مقابل ناحیه انشعاب و کاهش تنش برشی وارد بر ناحیه قبل از پیوند می گردد. لذا افزایش بیش از حد زاویه پیوندی می تواند موجب صدمه زدن به سلول های اندوتلیال شریان در محل اطراف بخیه می گردد.

کلمات کلیدی: زاویه پیوندی،‌ پیوند کنارگذر، گرفتگی، مدل هرشل بالکلی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: