دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل

دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل

دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل

در تحقیق حاضر با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی پارامترهای هندسی از جمله فاصله مسلح کننده از پی طول مسلح کننده تعداد لایه های مسلح کننده فاصله بین لایه ها و همچنین تاثیر اتصال لایه مسلح کننده به دیوار حائل مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدلسازی از دیواره حائل انعطاف پذیر با پای گیردار و خاک ماسه ای سست مسلح شده با ژئوتکستایل استفاده شده است بارگذاری از نوع استاتیکی بوده که بصورت پله ای بر روی یک پی نواری تا مرحله گسیختگی اعمال شده و همچنین کرنشهای ایجاد شده در خاک بااستفاده از روش PIV مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند در طراحی بهینه دیوارهای حائل مسلح شده موثر باشد.

کلمات کلیدی: دیوار حائل، خاک مسلح ، ژئوتکستایل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: