دانلود مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن

دانلود مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن

دانلود مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن

بررسی رفتار مخازن شکافدار از دو جهت عمده حائز اهمیت می باشد. ابتدا به دلیل قرار گرفتن بخش اعظمی از سیالات هیدروکربنی دنیا در این نوع از مخازن و دیگر اینکه این نوع از مخازن به دلیل دارا بودن دو نوع محیط متخلخل کاملاً متفاوت (ماتریس ها و شکاف ها)، رفتارهای متفاوت و گاهاً غیر قابل پیش بینی را نسبت به مخازن معمولی نشان می دهند. لذا به دلیل ساختار پیچیده این نوع از مخازن فرآیند بازیافت نفت از آنها حاصل از عملکرد چند نوع مکانیسم تولید متفاوت مانند ریزش ثقلی، آشام، نفوذ، جابجایی گرانرو و … می باشد. دو نیروی عمده دخیل بر این مکانیسم ها نیروهای ثقل و موئینگی می باشند. با توجه به ویژگیهای خاص دو محیط مجزای ماتریس و شکاف در مخازن شکافدار، نحوه رفتار دو نیروی مذکور در این دو محیط کاملاً متفاوت بوده و این تمایز منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن یک محیط توسط محیط دیگر میشود. میزان این نیروها در ماتریس قابل انداز هگیری می باشد و این در حالیست که ماهیت آنها در شکاف در هاله ای از ابهام قرار دارد. وجود یا عدم وجود فشار موئینگی در شکاف ها از جمله موارد بحث برانگیز در مطالعه مخازن شکافدار می باشد.
در این مقاله با استفاده از نرم افزار Eclipse با فرمولاسیون نفت سیاه و مدل تخلخل دوگانه، مخزن شکافدار مورد مطالعه مدلسازی شده و با اعمال سناریوهای متفاوت پیوستگی موئینگی، به بررسی نحوه عملکرد مخزن شامل مکانیسم های تولید متفاوت علی الخصوص ریزش ثقلی و آشام آب در دو حالت تخلیه طبیعی مخزن و تخلیه مخزن طی فرآیند تزریق غیر امتزاجی گاز پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی با اعمال منحنی های فشار موئینگی نشان می دهند که میزان تأثیر این پارامتر بر عملکرد مخزن علاوه بر خصوصیات فیزیکی شکاف ها و سیالات، وابسته به میزان فشار موئینگی در ماتریس ها و اندازه ارتفاع بلوک های ماتریس نیز می باشد

کلمات کلیدی: مخازن شکافدار، ضریب بازیافت نفت، فشار موئینگی، بلوک ماتریس

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: