دانلود مقاله بررسی تحلیلی جریان نانوسیال عبوری بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن اثر حرارتی ژول

دانلود مقاله بررسی تحلیلی جریان نانوسیال عبوری بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن اثر حرارتی ژول

دانلود مقاله بررسی تحلیلی جریان نانوسیال عبوری بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن اثر حرارتی ژول

هدف از انجام این پژوهش، بررسی انتقال حرارت و جرم در جریان نانوسیال عبوری از بین دو صفحه گسترش‌یافته/ فشرده‌شده غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی، به‌صورت کاملاً تحلیلی است. به‌منظور مدل‌سازی جریان نانوسیال، پدیده‌های ترموفورتیک، پخش براوانی و ترم حرارتی ژول درنظر گرفته شده است. معادلات بقای جرم، مومنتوم و انرژی با روش موسوم به دوآن-راچ و به‌طور کاملاً تحلیلی حل شده‌اند که این امکان را ایجاد می‌کند تا ضرایب نامعین موجود در پروفیل‌های حدسی متغیرها، بدون استفاده از روش‌های عددی محاسبه شوند. مقایسه نتایج حاضر با نتایج عددی سایر مراجع بیانگر تطابق بسیار خوبی است.
اثرات عدد رینولدز، زاویه بین دو صفحه و عدد هارتمن بر میدان‌های دما، سرعت و غلظت در حالتی که دو صفحه همگرا و نیز واگرا قرار دارند و به‌صورت انبساط یافته یا فشرده‌شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیرات پدیده ترموفورتیک و پخش براونی بر عدد ناسلت به دست آمده است. این مطالعه نشان می‌دهد که در کانال واگرا، افزایش عدد هارتمن منجر به افزایش دما و کاهش غلظت شده است. در این حالت، ضخامت لایه مرزی حرارتی با افزایش زاویه بین دو صفحه افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش پارامتر ترموفورتیک منجر به افزایش عدد ناسلت در کانال همگرا و واگرا می‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی یکسان به دو کانال گسترش‌یافته و فشرده‌شده واگرا، مقدار غلظت در کانال گسترش‌یافته بیشتر بوده است. در مورد کانال‌های همگرا، این مطلب کاملاً برعکس است.

کلمات کلیدی: نانوسیال، صفحات گسترش یافته/فشرده شده غیرموازی، اثر حرارتی ژول، روش دوآن- راچ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: