دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی

دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی

دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی

در مقاله حاضر تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره نسبت به زمان صعود دریک ستون استخراج پاششی بررسی شده است. از دو سیستم شیمیایی مختلف برای انجام آزمایشات استفاده شده است. توزیع کننده ها از نوع مجموعه نازل ها (set of nozzles) با قطرهای متفاوت می باشند. ضریب انتقال جرم صعود قطره در طول ستون اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که ضریب انتقال جرم بسته به غالب بودنیکی از دو عامل نیروی محرکه انتقال جرم و چرخش های درونی قطرات بر دیگری، با افزایش زمان صعود به ترتیب می تواند کاهش یا افزایش یابد و این خود به نوعی تابع اندازه قطرات است. به طوری که برای قطرات کوچکتر عامل نیروی محرکه غالب بوده و مقدار ضریب انتقال جرم در طول ستون کاهش مییابد، در حالی که برای قطرات با قطر بیشتر از ۲ میلی متر عامل چرخش های درونی غالب بوده و ضریب انتقال جرم با زمان صعود نسبت مستقیم پیدا می کند.

کلمات کلیدی: ستون پاششی، ضریب انتقال جرم صعود قطره، زمان صعود قطره

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: