دانلود مقاله بررسی رابطه بین نا اطمینانی اقتصادی، ریسک اعتباری و تصمیمات وام دهی بانک ها در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نا اطمینانی اقتصادی، ریسک اعتباری و تصمیمات وام دهی بانک ها در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نا اطمینانی اقتصادی، ریسک اعتباری و تصمیمات وام دهی بانک ها در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عدم اطمینان اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی است که می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانک ها و موسسات اعتباری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانک ها می باشد. بدین منظور نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر (نرخ ارز، نرخ بهره سالیانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت فروش نفت به درآمد ملی، نسبت مالیات به درآمد ملی) سنجیده، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله ۱۳۹۱-۱۳۹۵ برای ۱۳ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل اول، متغیر نا اطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. همچنین در مدل دوم، نا اطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها دارد و در نهایت در مدل سوم هم ارتباط مثبت و معناداری بین نا اطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانک ها وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدم ثبات اقتصادی، ریسک اعتباری، عملکرد بانک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: