دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی موثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمان ها سال هاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان ها و اثربخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است، به طوری که استفاده بهینه از سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری، امکان پذیر نیست.
در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان نمونه ای به تعداد ۳۱۴ نفر از سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد .

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، اثر بخشی، سازمان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: