دانلود مقاله بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هسته زایی هیدرات

دانلود مقاله بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هسته زایی هیدرات

دانلود مقاله بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هسته زایی هیدرات

برای اولین بار، تشکیل هیدرات در زمان القا (قبل از رویت شدن ذرات کریستال)، با استفاده از داده های موجود در خصوص تشکیل آن، در یک راکتور نیمه batch مدل شده است. در این راستا، از مدل کریستالیزاسیون به صورت ترکیب با تئوری لایه فیلم، جهت مدل کردن سینتیک تشکیل هیدرات استفاده شده است. با اصطلاح در تئوری هسته زایی کلاسیک، هر دو مکانیزم هسته زایی و رشد در این ناحیه، به صورت فعال در نظر گرفته شده اند. از ثابت رشد ارائه شده در مدل های موجود، استفاده شده و با کمینه کردن اختلاف از داده های تجربی، ثابت سینتیکی هسته زایی اولیه به صورت بهینه حاصل گردیده است. در این راستا، از بیلان جرم و بیلان جمعیت جهت ارائه توزیع اندازه ذرات نیز به عنوان بخشی از مدلسازی استفاده شده است.

کلمات کلیدی: هیدرات گازی، سینتیک تشکیل، کریستالیزاسیون، هسته زایی، بیلان جمعیت، توزیع اندازه ذرات

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: