دانلود مقاله بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های کامینگل (Commingled) به روش سیستم هوشمند Intelligent System در یک میدان نفتی دریایی در استرالیا

دانلود مقاله بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های کامینگل (Commingled) به روش سیستم هوشمند Intelligent System در یک میدان نفتی دریایی در استرالیا

دانلود مقاله بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های کامینگل (Commingled) به روش سیستم هوشمند Intelligent System در یک میدان نفتی دریایی در استرالیا

توجیه نصب سیستم هوشمند در چاه ها نیازمند شبیه سازی قبل از نصب سیستم ها می باشد که در چاه های کامینگل این شبیه سازی جهت باز کردن یا بستن یا به صورت جزئی بستن زون ها بر اساس عملکرد آن ها نسبت به چاه ها یا لایه های تکمیل شده دیگر در شبکه تولید سطحی انجام می شود. این مطالعه به شبیه سازی شیرهای کنترل ورودی ICVs در چاه های کامینگل می پردازد.
کنترل این شیرها بر اساس شرایط چاه و مخزن منجر به افزایش تولید نفت و ضریب بازیافت از شبکه تولید سطحی میشود. در این مطالعه نرم افزار ۱۰۰ ECLIPSE برای شبیه سازی مخزن و نشان دادن عملکرد آن استفاده می شود. نرم افزار Prosper v9.4 جهت شبیه سازی هر چاه و نرم افزار GAP v6.4 جهت شبیه سازی شبکه تولید سطحی به کار برده می شود. نرم افزار Resolve به عنوان لینک بین نرم افزار های GAP و ECLIPSE می باشد. در نهایت مقایسه ای بین تکمیل چاه به روش هوشمند و غیر هوشمند در این میدان انجام شده است.

کلمات کلیدی: تکمیل چاه، سیستم هوشمند، سیستم معمولی، ضریب بازدهی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: