دانلود مقاله بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفت زیر اشباع شکافدار ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفت زیر اشباع شکافدار ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفت زیر اشباع شکافدار ایران

بخش بزرگی از نفت جهان در سنگ های مخازنی وجود دارند که بطور طبیعی شکاف دار می باشند. درک اثر متقابل شکاف و ماتریکس یک چالش منحصر بفرد در ازدیاد برداشت نفت می باشد. مخازن شکاف دار در دوره اول تولید دارای ضریب بازیافت بالایی می باشد اما در ادامه، تولید شان کم می شود و در حالت کلی تولید نهایی کمی دارند. مخزن S یکی از مخازن شکاف دار ایران با تخلخل دوگانه و دارای یک سفره آب زیر زمینی فعال می باشد، به علت ناهمگنی سازندهای تولیدی، کل بازیافت تا سال ۲۰۰۸ تنها در حدود ۱۲/۰۴ درصد می باشد.
هدف تزریق گاز در این مخزن بهبود راندمان تولید می باشد تا بازیافت نهایی در این مخزن افزایش یابد. با استفاده از رابطه تجربی ایکن و همکارانش مشخص شده است که امتزاج پذیری با فشار ۴۱۰۴psia قابل انجام است که این فشار زیر فشار متوسط مخزن در سال ۲۰۰۸ می باشد. این مطالعه شامل بررسی الگوهای مختلف تزریق و در نهایت مقایسه سه سناریوی تولید طبیعی، تزریق گاز امتزاجی و تزریق گاز غیر امتزاجی در شرایط عملیاتی یکسان می باشد. نتایج نشان داده است که تزریق گاز امتزاجی در این مخزن نسبت به سناریوهای تزریق گاز غیرامتزاجی و تخلیه طبیعی دارای ضریب بازیافت بیشتری است.

کلمات کلیدی: شبیه سازی، مخازن شکاف دار، تزریق امتزاجی، تزریق غیر امتزاجی، ضریب بازیافت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: