دانلود مقاله برسی رابطه عدالت سازمانی و بهره وری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان راه آهن شرق

دانلود مقاله برسی رابطه عدالت سازمانی و بهره وری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان راه آهن شرق

دانلود مقاله برسی رابطه عدالت سازمانی و بهره وری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان راه آهن شرق

این مقاله به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و بهره وری نیروی انسانی در سطح اداره کل راه آهن شرق در سال ۱۳۹۶ می پردازد: جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان این اداره کل تشکیل داده اند، ۶۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق سه پرسشنامه صورت گرفته است که پرسشنامه استاندارد (مورمن و نیهوف ۱۹۹۳) در زمینه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با طیف پنج گزینه ای کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم و پرسشنامه (ویسوکی و کروم ۱۹۹۱) رضایت شغلی در ۶ بعد، کار، همکار، پرداخت، سرپرستی، ارتقا شغلی مورد سنجش قرارداد.
روایی پرسشنامه ها با توجه به بکارگیری پرسشنامه استاندارد و با تایید چند نفر از اساتید دانشگاه به صورت صوری مورد تایید واقع شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت، که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید . بعد از تکمیل، پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که عدالت سازمانی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت می گذارد.همچنین نتایج نشان داد عدالت سازمانی از طریق تاثیر رضایت شغلی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد و بین رضایت شغلی و بهره وری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بهره وری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: