دانلود مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون

دانلود مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون

دانلود مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون

در این پژوهش، بهینه‌سازی چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی با درنظرگرفتن ملاحظات آیروترمودینامیک، مسیر، پایداری و هندسه ارایه شده است. روش اتخاذشده بر مبنای تجزیه مساله اصلی به روال‌های موضوعی است که تجزیه و تحلیل جداگانه‌ای را برای هر یک از موضوعات انجام می‌دهد. پژوهش حاضر به چهار بخش اصلی پارامتری‌کردن شکل کپسول بازگشتی، تجزیه و تحلیل آیروترمودینامیکی، تجزیه و تحلیل مسیر بازگشت به جو و بهینه‌سازی تقسیم می‌شود. پیکربندی کپسول بازگشتی مورد مطالعه در اینجا، متعلق به خانواده کپسول اورایون است و شکل آن از سه سطح تحلیلی تشکیل شده که شامل یک دماغه کروی، یک بخش حلقه‌ای و یک قسمت مخروطی ناقص در عقب کپسول بازگشتی است. اهداف بهینه‌سازی بیشینه‌سازی بازده حجمی، کمینه‌سازی مشتق پایداری طولی و کمینه‌سازی ضریب بالستیک هستند؛ همچنین در مساله حاضر، قیودی برای هندسه، بار حرارتی و شتاب منفی لحاظ شده‌اند.
با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه پارتو نامغلوب به دست می‌آید، بنابراین روند بهینه‌سازی چندمنظوره چندهدفه اجازه می‌دهد تا یک جبهه پارتو از بهترین پیکربندی‌ها شناسایی شوند. پیکربندی‌های بهینه به‌دست‌آمده به‌طور واضح مصالحه‌های بین بازده حجمی، پایداری طولی و ضریب بالستیک را نشان می‌دهند. در نهایت نتایج مربوط به مشخصه‌‌های ابعادی و عملکردی کپسول بازگشتی ارایه شده است.

کلمات کلیدی: بهینه سازی چندموضوعی، بهینه سازی چندهدفه، کپسول بازگشتی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: