دانلود مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن

دانلود مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن

دانلود مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن

برای تولید فوم از پلیمرهای مختلف، پلیمر مورد استفاده بایستی دارای استحکام مذاب کافی باشد. برخی از گریدهای پلیمرهای مختلف مورد استفاده، بدون استفاده از عوامل شبکه ای کننده دارای چنین استحکام مذابی می باشند؛ اما برای گریدهای دیگر از عوامل شبکه ای کننده استفاده می شود تا با ایجاد پیوندهای عرضی بین زنجیرهای پلیمر، استحکام مذاب کافی، ایجاد شود.
بسیاری از عوامل شبکه ای کننده شیمیایی، با تولید رادیکال های آزاد، موجب ایجاد پیوندهای عرضی در زنجیرهای پلیمری می شوند؛ اما عوامل پفزای شیمیایی نیز، برای تولید گاز دچار تجزیه شیمیایی شده و در مرحله گذار واکنش تجزیه، رادیکال های آزاد ناپایداری تولید می کنند. از آنجا که تا کنون در مورد تأثیر این رادیکال های ناپایدار بر روی زنجیرهای پلیمری مطالعه خاصی نشده بود، در این کار با استفاده از پلیمر پلی اتیلن و یک نوع عامل پفزای شیمیایی و یک نوع عامل شبکه ای کننده پروکسیدی، این امر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که رادیکال های حاصل از عامل پفزا در حضور عامل شبکه ای کننده پروکسیدی موجب افزایش میزان شبکه ای شدن پلیمر می شوند، در صورتیکه این رادیکال ها بطور منفرد اثری بر روی زنجیرهای پلیمری ندارند.

کلمات کلیدی: فوم پلی اتیلن، عامل پفزا، ژل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: