دانلود مقاله تاثیر عوامل استراتژیک بر اثر بخشی تبلیغات سازمان گردشگری

دانلود مقاله تاثیر عوامل استراتژیک بر اثر بخشی تبلیغات سازمان گردشگری

دانلود مقاله تاثیر عوامل استراتژیک بر اثر بخشی تبلیغات سازمان گردشگری

صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اکنون نیز شتابان به سمت آینده در حرکت است. این جابجایی عظیم گردشگران بر روی کر هی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می آید همچنین به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژ های است؛ این صنعت با تاسیس امکانات و زیرساخت های ویژه فرصت های شغلی بیشماری را برای کشور میزبان بوجود می آورد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است و به بررسی تاثیر عوامل استراتژیکی بر اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری مشهد پرداخته شدهاست. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود و تکمیل پرسشنامه ها از شیوه میدانی استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره گردشگری می باشد که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ نفر می باشد. برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس برگزیده شد.
در این روش هر کدام از افراد یک واحد نمونه در نظر گرفته شد. متغییر مستقل عوامل استراتژیکی شامل (عوامل مدیریتی، عوامل مالی، عوامل بازاریابی، عوامل حفاظت محیط زیستی، اطلاع رسانی، ایجاد و جانمایی) و تغییر وابسته اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری می باشد. حجم نمونه برای تعیین نمونه تحقیق از جدول مورگان استفاده شد که بر این اساس با توجه به جدول مورگان برای جامعه حجم نمونه برابر با ۷۴ نفر بود. نتایج نشان داد که استراتژیک تبلیغات بر اثر بخشی تبلیغات تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: گردشگری، عوامل استراتژیک، بازاریابی، اطلاع رسانی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: