دانلود مقاله تحلیل ناپایداری در مرز سیال‌های ناهمگن با چگالی متغیر در حضور شوک فرودی

دانلود مقاله تحلیل ناپایداری در مرز سیال‌های ناهمگن با چگالی متغیر در حضور شوک فرودی

دانلود مقاله تحلیل ناپایداری در مرز سیال‌های ناهمگن با چگالی متغیر در حضور شوک فرودی

در این پژوهش ناپایداری فصل مشترک دو سیال نیمه‌متناهی پس از اعمال شوک زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، تاثیر عواملی چون چگالی، سرعت سیال‌ها و میدان مغناطیسی بر ناپایداری مورد توجه قرار می‌گیرد. با استفاده از معادلات مگنتوهیدرودینامیک، رابطه‌ای برای محاسبه دامنه اختلال در نزدیکی فصل مشترک به دست می‌آید. نتایج تحلیلی و نموداری نشان می‌دهند که دامنه اختلال برای هر دو حالت چگالی ثابت و متغیر تابعیت زمانی یکسانی داشته و ناپایداری سیستم به پارامتر نرخ رشد وابسته است.
این کمیت تابع مشخصات سیال‌ها بوده و با توجه به چگالی، سرعت و میدان مغناطیسی می‌تواند حقیقی یا موهومی باشد و شرط پایداری با توجه به آن تعیین می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که بخش مکانی دامنه اختلال، در حالت چگالی ثابت مستقل از چگالی دو سیال بوده و در هر دو ناحیه کاملا متقارن است و به‌صورت نمایی اُفت می‌کند. از سوی دیگر مشخص می‌شود که در حالت چگالی متغیر تابع معرف بخش مکانی دامنه اختلال به پارامترهای محیط و سیال‌ها بستگی دارد، بنابراین بخش مکانی دامنه اختلال در دو سیال به‌صورت نامتقارن اُفت می‌کند. علاوه بر این بررسی نتایج به‌دست‌آمده در حالت خاص و حدی (چگالی ثابت) نتایج پژوهش‌های پیشین را تایید می‌کند.

کلمات کلیدی: سیال، چگالی متغییر ناپایداری، اختلال مگنتو هیدرودینامیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: